اهداف

این کمپانی بسیار مصمم است تا یا استفاده بهینه از ضایعات و نخاله های چوب و پلاستیک و سهم خود را در حفظ گیاهان و درختان ادا نماید.

کاهش قطع بی رویه درختان و حفظ منابع طبیعی از اهداف بنیادین شرکت می باشد.

یکی دیگر از مهم ترین اهداف شرکت ایجاد بناهایی زیباتر و بادوام تر می باشد که نیاز به تاسیسات دست و پا گیر و وقت گیر نداشته و قابل دسترسی برای تمامی اقشار جامعه می باشد.