حصار و پرچین

 

 

 

 

 جهت ایجاد پارابان، دیوارهای حائل، پرچین و محوطه سازی کاربرد دارد.