کف پوش

  

 

 

 

  کاربرد این  محصول برای پوشش کف،  اسکله ها، راهرو، پاگردها، پیاده روها، پارک ها، استخر و پارک های ابی می باشد.